Algemene voorwaarden

ThermoSmart B.V.
Versie: 2.0
Datum: 17 november 2014

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

1.1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document;

1.2. App: de applicatie die een Klant kan installeren op zijn smartphone of tablet of ander soortgelijk apparaat ten behoeve van de aansturing van de Thermostaat;

1.3. Applicaties: de combinatie van

a. de software (firmware e.d.) door ThermoSmart geïnstalleerd op de ThermoSmart hardware;

b. de App;

c. de Webapplicatie.

1.4. Data: alle vormen van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt door de Thermsmart Applicaties;

1.5. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie ThermoSmart een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Thermostaat en of andere diensten van ThermoSmart;

1.6. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Klant en ThermoSmart krachtens welke ThermoSmart de Overeenkomst zal uitvoeren en waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken;

1.7. ThermoSmart: de besloten vennootschap ThermoSmart B.V., gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58813128;

1.8. Thermostaat: slimme thermostaat geleverd door ThermoSmart B.V. en bestaat essentieel uit de hardware, de pre-geïnstalleerde firmware, App en Webapplicatie;

1.9. Webapplicatie: de webportal voor de aansturing van de Thermostaat;

1.10. Website: de website van ThermoSmart www.ThermoSmart.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ThermoSmart, het gebruik van de Applicaties en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor ThermoSmart alleen bindend indien en voor zover deze door ThermoSmart uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. De Overeenkomst tussen ThermoSmart en Klant komt tot stand nadat Klant een elektronische bestelling plaatst via de Website en deze door ThermoSmart schriftelijk is bevestigd. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de producten en/of diensten bindend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ThermoSmart echter niet.

3.2. ThermoSmart is te allen tijde gerechtigd een Account en/of een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.

ARTIKEL 4. LEVERING EN UITVOERING

4.1. ThermoSmart zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

4.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ThermoSmart het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ThermoSmart zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van ThermoSmart.

4.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ThermoSmart tot het moment van bezorging aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT

5.1. Bij de aankoop van producten en/of levering van diensten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product of na aanvang van de dienst.

5.2. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ThermoSmart retourneren, conform de door ThermoSmart verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.4. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal ThermoSmart dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending en ontvangst, terugbetalen.

ARTIKEL 6. PRIJZEN

6.1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.2. De verzendkosten bedragen staan duidelijk vermeld op Website. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.

6.3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:

a. deze wijziging het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.6. ThermoSmart zal de wijzigingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de diensten aankondigen zodat Klant daar kennis van kan nemen.

ARTIKEL 7. CONFORMITEIT EN GARANTIE

7.1. ThermoSmart staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ThermoSmart er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

7.2. Een door ThermoSmart, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover ThermoSmart kan doen gelden.

ARTIKEL 8. GEBRUIK APPLICATIES

8.1. De Applicaties worden ter beschikking gesteld van de Klant, die hierdoor enkel een gebruiksrecht op de Applicaties verwerft. Het eigendom van de Applicaties blijft te allen tijde bij ThermoSmart. Elk ander gebruik is verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld door ThermoSmart.

8.2. De Applicaties mogen enkel gebruikt worden door de Klant op de hardware- en omgevingsconfiguratie (operating system e.a.) zoals bepaald door ThermoSmart. Het gebruiksrecht is persoonlijk voor de Klant, en niet overdraagbaar. De Klant mag de Applicaties enkel gebruiken voor het doel waarvoor ze hem ter beschikking worden gesteld. Elk ander doel (inclusief het verzamelen van data of andere interacties op data, het verlenen van diensten aan derden) is verboden. De Klant mag de Applicaties niet reverse-engineeren, decompileren, wijzigen, of er afgeleide producten of functionaliteiten mee ontwikkelen.

8.3. Voor elke Klant wordt een persoonlijke online omgeving gecreëerd, op basis van de informatie die ter beschikking wordt gesteld door de Klant.

8.4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen inzake privacy, en voor zover Data geen eigendom zijn van ThermoSmart, verleent elke Klant aan ThermoSmart, automatisch en zonder verdere vormvereiste, een onbeperkt, niet-exclusief, gratis, wereldwijd, overdraagbaar en royaltyvrij gebruiksrecht ten aanzien van alle Data of andere elementen gegenereerd of verwerkt door de Applicaties, om te gebruiken voor welke doeleinden dan ook.

8.5. ThermoSmart is in geen geval aansprakelijk voor gebruik (of gebrek aan gebruik) of verlies van Data in, of door Applicaties.

8.6. De werking van de Applicaties is afhankelijk van een aantal omgevingsfactoren die buiten de verantwoordelijkheid van ThermoSmart liggen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot de werking van hardware en omgevingssoftware, toegang tot het internet of functioneren van draadloze netwerken of andere communicatiesystemen. Derhalve worden de Applicaties geleverd zonder garantie met betrekking tot het permanent of kwalitatief karakter van hun functionaliteit. Derhalve sluit ThermoSmart elke aansprakelijkheid uit m.b.t. de toegankelijkheid tot en de werking van, alle functionaliteiten van de Applicaties, inclusief de mogelijke gevolgen ervan.

8.7. ThermoSmart is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Applicaties door de Klant.

8.8. De gebruiksrechten die worden toegekend aan Klant kunnen te allen tijde door ThermoSmart worden beëindigd, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

ARTIKEL 9. DUUR EN OPZEGGING

9.1. In het geval de Overeenkomst strekt tot de levering van een product, wordt deze aangegaan voor de duur die noodzakelijk is voor de levering van het product.

9.2. In het geval de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, gelden de hierna volgende bepalingen.

9.3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld op de Website. De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

9.4. ThermoSmart heeft het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Klant de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Klant heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN

10.1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.

10.2. ThermoSmart zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Klant, en is daarbij gerechtigd elektronisch te factureren. Klant gaat hierbij akkoord met de elektronische facturatie.

10.3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ThermoSmart te melden.

10.4. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Klant die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is ThermoSmart gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst.

10.5. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten verkocht en geleverd door ThermoSmart alsmede met betrekking tot de door ThermoSmart verrichte diensten, blijven eigendom van ThermoSmart en/of zijn toeleverancier (s)/licentiegever(s) en komen uitsluitend aan hen toe. De levering van een product of dienst afkomstig van ThermoSmart kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, publicatie, verveelvoudiging, exploitatie of vrijgave aan derden van de intellectuele eigendomsrechten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van ThermoSmart.

11.2. Alle door ThermoSmart en/of zijn toeleverancier(s)/licentiegever(s) aan Klant verstrekte tekeningen, bescheiden, technische gegevens, specificaties, gebruiksaanwijzingen, adviezen en/of overige informatie die onderwerp zijn of kunnen zijn van enig recht van intellectuele eigendom of van een daarmee vergelijkbaar recht blijven eigendom van ThermoSmart en/of zijn toeleverancier(s)/licentiegever(s), en zullen op ThermoSmart’s eerste verzoek aan ThermoSmart worden geretourneerd.

11.3. Klant zal ThermoSmart er onmiddellijk van op de hoogte brengen, indien hij vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van ThermoSmart en/of toeleverancier(s)/licentiegever(s) of indien een derde enige aanspraak jegens Klant maakt in verband met de intellectuele eigendomsrechten van ThermoSmart en/of zijn toeleverancier(s)/licentiegever(s). Indien ThermoSmart zulks verlangt, zal Klant alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreukmakende handelingen of het geschil.

11.4. Het staat ThermoSmart vrij om alle kennis en ideeën die ThermoSmart tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten verzamelt, genereert en/of registreert, te gebruiken bij de uitvoering van andere projecten.

ARTIKEL 12. WIJZIGING VOORWAARDEN

12.1. ThermoSmart heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen.

12.2. ThermoSmart zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de diensten aankondigen zodat Klant daar kennis van kan nemen.

12.3. Indien Klant een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de diensten na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN

13.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin ThermoSmart gevestigd is.

13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

13.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door ThermoSmart wordt geacht juist te zijn, tenzij Klant dienaangaande tegenbewijs levert.

13.5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.6. ThermoSmart is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.